class=paraLogo
นายตรวจชั่งตวงวัดตรวจสอบสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง
เจ้าหน้าที่ศูนย์ชั่งตวงวัดได้ออกตรวจสอบความ ถูกต้องของมาตรวัดน้ำมันเชื้อตามสถานีบริการตามแผนประจำปี 2554 โดยทุกปีศูนย์ชั่งตวงวัดได้จัดแผนตรวจสอบเครื่องชั่งตวงวัดที่ใช้ในทางพาณิช กิจให้ครบทุกเครื่องและสอดคล้องตามฤดูการผลิตของผลิตผลการเกษตรออกสู่ตลาด
สำนักชั่งตวงวัด กรมการค้าภายใน ได้รับรางวัลด้านการพัฒนาการชั่งตวงวัด จาก OIML
จากการประชุมชั่งตวงวัดระหว่างประเทศ ครั้งที่ 45 เดือนตุลาคม 2553 ณ เมือง Orlando Floloda ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ประชุมได้เลือกสำนักชั่งตวงวัด กรมการค้าภายใน ให้เป็นผู้ได้รับรางวัลที่ประสบผลสำเร็จในการพัฒนาการชั่งตวงวัดภายในประเทศ

*****************************************
สำหรับลูกค้าสอบเทียบ

-ขั้นตอนการส่งเครื่องมือสอบเทียบ สำหรับลูกค้า
-การเตรียมตุ้มน้ำหนักก่อนส่งสอบเทียบ

0English Version


GIS
Services
Services
Statistic
Logo
Logo
Logo
Planing Logo
Planing Logo

Last Updated: 11 August, 2017
copyright  Northern Weights and Measures Center all rights reserved