class=para

                                          ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง :

ประกาศ ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคเหนือ(เชียงใหม่)  (6/12/2561)
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา จัดซื้อ เครื่อง Mass comparator พิกัดไม่น้อยกว่า 500 กก. จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศ ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคเหนือ(เชียงใหม่)  (19/11/2561)
  เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อ เครื่อง Mass comparator พิกัดไม่น้อยกว่า 500 กก.


(14/11/2561)

ประกาศวิจารณ์ ร่างจัดซื้อจัดจ้างเครื่องชั่ง masscomparator พิกัด ไม่น้อยกว่า 500 กก. จำนวน 1 เครื่อง (14/11/2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องสำรองไฟ โดยวิธีเฉาพะเจาะจง (01/11/2561)
ประกาศศูนย์ชั่งตวงวัด ฯ เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ ในตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง (29/10/2561)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และทดสอบความรู้ความสามารถ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง (25/10/2561)

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 62  (19 / 10 / 2561)

ประกาศรับมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน  (5 / 10 / 2561)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ราชการ ทะเบียน กย 3469 นนทบุร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกสำหรับเครื่องปริ้นส์เตอร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ 60,000 btu
ห้องปฏิบัติการทางปริมาตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์  ห้องปฏิบัติการทางมวลและทางปริมาตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์  ห้องปฏิบัติการทางมวล  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
ประกาศกรมการค้าภายใน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ประกาศศูนย์ชั่งตวงวัดภาคเหนือ(เชียงใหม่) เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงานและบ้านพักข้าราชการ ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคเหนือ(เชียงใหม่)ด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงานประกาศศูนย์ชั่งตวงวัดภาคเหนือ(เชียงใหม่) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Mass  Comparator พิกัดกำลัง 150 กิโลกรัม จำนวน 1 เตรื่อง ด้วยิวธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


       $$       $$

       $$

       $$

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผน.pdf

       $$*******************************************************
สำหรับลูกค้าที่นำเครื่องชั่งตวงวัดมาสอบเทียบ

-
- >> การเตรียมตุ้มน้ำหนักก่อนส่งสอบเทียบ
- >> แบบคำขอสอบเทียบเครื่องตวงวัด
- >> แบบคำขอให้ตรวจสอบเครื่องวัดความชื้นข้าวเพื่อให้คำรับรอง                  


 ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคเหนือ (เชียงใหม่) มีห้องปฏิบัติการทางมวลที่สามารถให้การรับรอง          (Accredited) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ในด้านการสอบเทียบตุ้มน้ำหนักและเครื่องชั่ง  (ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2548 และได้รับการรับรองตลอดมาจนถึงปัจจุบัน)

    นายตรวจชั่งตวงวัดของศูนย์ชั่งตวงวัดภาคเหนือ (เชียงใหม่) ได้ดำเนินการตามแผน           การตรวจสอบ ประจำเดือน สิงหาคม 2560 ในการตรวจสอบเครื่องชั่งตวงวัด ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่อำเภอพร้าว, อำเภอเชียงดาว, อำเภอเวียงแหง และอำเภอแม่แตง   
กรมการค้าภายในได้มอบหมายให้สำนักกำกับและตรวจสอบเครื่องชั่ง ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคเหนือ (เชียงใหม่)  ดำเนินการศึกษาลักษณะและสุ่มทดสอบเครื่องคัดขนาดลำไย ตาม “โครงการกำกับดูแลเครื่องคัดขนาดลำไยสดรูดร่วง ตามพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542” และจัดสัมมนาโครงการดังกล่าว ประกอบด้วยผู้แทนจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน จังหวัดเชียงราย และจังหวัดพะเยา ผู้แทนเกษตรกรและผู้แทนผู้รับซื้อลำไย นักวิชาการหน่วยงานของรัฐและมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาประกอบการร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์กำหนดให้เครื่องคัดลำไย
ให้อยู่ในบังคับแห่งพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542

English Version


GIS


Statistic
Logo
Logo

Planing LogoLast Updated: 17 October, 2018
copyright  Northern Weights and Measures Center all rights reserved