class=para จากการประชุมชั่งตวงวัดระหว่างประเทศ ครั้งที่ 45  เดือนตุลาคม 2553 ณ เมือง Orlando  Floloda ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ประชุมได้เลือกสำนักชั่งตวงวัด กรมการค้าภายใน ให้เป็นผู้ได้รับรางวัลที่ประสบผลสำเร็จในการพัฒนาการชั่งตวงวัดภายในประเทศสำนักชั่งตวงวัด กรมการค้าภายใน ได้รับรางวัลด้านการพัฒนาการชั่งตวงวัด จาก OIML   
 กรมการค้าภายในได้มอบหมายให้สำนักกำกับและตรวจสอบเครื่องชั่ง 
English Version


GIS
Services
Services
Statistic
Logo
Logo
Logo
Planing Logo
Planing Logo

Last Updated: 8 September, 2017
copyright  Northern Weights and Measures Center all rights reserved