class=para


                                          ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง :


ประกาศศูนย์ชั่งตวงวัดภาคเหนือ(เชียงใหม่) เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงานและบ้านพักข้าราชการ ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคเหนือ(เชียงใหม่)ด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน
ประกาศศูนย์ชั่งตวงวัดภาคเหนือ(เชียงใหม่) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Mass  Comparator พิกัดกำลัง 150 กิโลกรัม จำนวน 1 เตรื่อง ด้วยิวธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


        $$


       
$$
         $$

        $$
  ประกาศเปลี่ยนแปลงแผน.pdf

        $$

ประกาศกรมการค้าภายใน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


*******************************************************
สำหรับลูกค้าที่นำเครื่องชั่งตวงวัดมาสอบเทียบ

-

-
การเตรียมตุ้มน้ำหนักก่อนส่งสอบเทียบ
-
แบบคำขอสอบเทียบเครื่องตวงวัด
-
แบบคำขอให้ตรวจสอบเครื่องวัดความชื้นข้าวเพื่อให้คำรับรอง                  


 ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคเหนือ (เชียงใหม่) มีห้องปฏิบัติการทางมวลที่สามารถให้การรับรอง          (Accredited) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ในด้านการสอบเทียบตุ้มน้ำหนักและเครื่องชั่ง  (ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2548 และได้รับการรับรองตลอดมาจนถึงปัจจุบัน)

    นายตรวจชั่งตวงวัดของศูนย์ชั่งตวงวัดภาคเหนือ (เชียงใหม่) ได้ดำเนินการตามแผน           การตรวจสอบ ประจำเดือน สิงหาคม 2560 ในการตรวจสอบเครื่องชั่งตวงวัด ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่อำเภอพร้าว, อำเภอเชียงดาว, อำเภอเวียงแหง และอำเภอแม่แตง   
กรมการค้าภายในได้มอบหมายให้สำนักกำกับและตรวจสอบเครื่องชั่ง ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคเหนือ (เชียงใหม่)  ดำเนินการศึกษาลักษณะและสุ่มทดสอบเครื่องคัดขนาดลำไย ตาม “โครงการกำกับดูแลเครื่องคัดขนาดลำไยสดรูดร่วง ตามพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542” และจัดสัมมนาโครงการดังกล่าว ประกอบด้วยผู้แทนจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน จังหวัดเชียงราย และจังหวัดพะเยา ผู้แทนเกษตรกรและผู้แทนผู้รับซื้อลำไย นักวิชาการหน่วยงานของรัฐและมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาประกอบการร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์กำหนดให้เครื่องคัดลำไย
ให้อยู่ในบังคับแห่งพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542

English Version


GIS


Statistic
Logo
Logo

Planing Logo


Last Updated: 8 September, 2017
copyright  Northern Weights and Measures Center all rights reserved