NVC LOGO
NWMC's Banner
 
 

Home

มารู้จักเรา

โครงสร้างของศูนย์ฯ

บทบาทหน้าที

บริการสอบเทียบ

ประชาสัมพันธ์

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อศูนย์ฯ

ความรู้ด้านชั่งตวงวัด

มารู้จักเรา

       ระบบการชั่งตวงวัด "เป็นกลไกพื้นฐาน"ที่ทำให้ระบบการค้าให้เกิดความเป็นธรรม คุ้มครองผู้บริโภคและทำให้เกิดแข่งขันทางการค้าอย่างเป็นธรรม   แต่ละสัปดาห์มูลค่าการซื้อขายสินค้าโดยการชั่ง ตวง วัด ในประเทศ ไม่น้อยกว่าหนึ่งหมื่นล้านบาท สำนักชั่งตวงวัดเป็นหน่วยงานหลักของประเทศไทย ที่รับผิดชอบในความเที่ยงตรงของเครื่องชั่งตวงวัดนี้ กำกับดูแลระบบการชั่งตวงวัดตั้งแต่ผู้ผลิตจนถึงผู้ใช้เครื่องชั่งตวงวัด
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคเหนือ (เชียงใหม่) เป็นหน่วยงานหนึ่งของสำนักชั่งตวงวัด กรมการค้าภายใน ที่รับผิดชอบงานด้านชั่งตวงวัดเชิงพาณิย์และให้บริการสอบเทียบเครื่องมือวัด ให้ภาคอุตสาหกรรม ของภาคเหนือ
 • สถานที่ตั้งศูนย์ชั่งตวงวัดภาคเหนือ (เชียงใหม่):
 • 257 หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านแม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
  โทร. 053-836-060-3 โทรสาร 053-836-059
  e-mail: nwmc@nwmc.go.th
 • บุคลากร:
 • - เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านชั่งตวงวัด (วิศวกร ฟิสิกส์ ปวส. และปวช) รวม 8
  - เจ้าหน้าที่ด้านธุรการ รวม 8 คน
 • เขตพื้นที่รับผิดชอบงานด้านตรวจสอบเครื่องชั่งตวงวัด:
 • จ.เชียงใหม่ จ.แม่ฮ่องสอน และ จ.ลำพูน
 • เขตพื้นที่สนับสนุนงานด้านตรวจสอบปริมาณบรรจุสินค้าหีบห่อและสอบเทียบแบบมาตราสำหรับสำนักงานสาขาฯ :
 • พื้นที่ภาคเหนือทั้งหมด
 • เขตพื้นที่รับผิดชอบบริการตรวจสอบให้คำรับรองเครื่องชั่งตวงวัด:
 • จ.เชียงใหม่ จ.แม่ฮ่องสอน และ จ.ลำพูน
 • เขตพื้นที่รับผิดชอบบริการสอบเทียบเครื่องชั่งตวงวัด:
 • พื้นที่ภาคเหนือทั้งหมด

  Last Modified: April 2004
  copyright © Northern Weights and Measures Center
    0  English Version  

    Services
    Services
    Statistic
    Logo
    Logo
  Top of Page Top of Page