NVC LOGO
NWMC's Banner
 

Home

มารู้จักเรา

โครงสร้างของศูนย์ฯ

บทบาทหน้าที

บริการสอบเทียบ

ประชาสัมพันธ์

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อศูนย์ฯ

ความรู้ด้านชั่งตวงวัด

    มาตรฐานขนาดของไข่ไก่

มาตรฐานขนาดของไข่ไก่ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

ขนาดของไข่ไก่จะพิจารณาจากน้ำหนักต่อฟอง หรือน้ำหนักขั้นต่ำต่อโหล ตามตารางดังนี้
เบอร์
ขนาด
น้ำหนักขั้นต่ำต่อฟอง (กรัม)
น้ำหนักขั้นต่ำต่อจำนวนโหล(กรัม)
0
ไข่ยักษ์ (jumbo)
70 กรัมขึ้นไป
840
1
ไข่ใหญ่พิเศษ(extra large)
65-69
780
2
ใหญ่ (large)
60-64
720
3
กลาง (medium)
55-59
660
4
เล็ก (small)
50-54
600
5
จิ๋ว (pewee)
45-49
540

มาตรฐานขนาดของไข่ไก่ในท้องตลาดอเมริกา

 ในประเทศสหรัฐอเมริการได้ออกกฎหมายกำหนดขนาดของไข่ไก่ที่วางขายในท้องตลาด (USDA, 2000) ตามน้ำหนักของไข่ เป็น 6 ขนาด ดังนี้ ขนาดจัมโบ้ (Jumbo) หนักไม่ต่ำกว่า 850 กรัมต่อโหล ขนาดใหญ่พิเศษ (Extra large) หนักไม่ต่ำกว่า 765 กรัมต่อโหล ขนาดใหญ่ (Large ) หนักไม่ต่ำกว่า 680 กรัมต่อโหลขนาดกลาง (Medium) หนักไม่ต่ำกว่า 595 กรัมต่อโหลขนาดเล็ก (Small) หนักไม่ต่ำกว่า 510 กรัมต่อโหลขนาดเล็กมาก (Peewee) หนักไม่ต่ำกว่า 425 กรัมต่อโหล
รายละเอียดเพิ่มเติม…

มาตรฐานขนาดของไข่ไก่ตาม The United Nations Economic Commission for Europe (UNECE)

UNECE STANDARD NO. 42 ได้กำหนดขนาดไข่ไก่ตามน้ำหนักของไข่ เป็น 7 ขนาด ดังนี้
เกรด
น้ำหนักต่อฟอง
1
มากกว่าหรือเท่ากับ 70 กรัม
2
น้อยกว่า 70 กรัม ถึง 65 กรัม
3
น้อยกว่า 65 กรัม ถึง 60 กรัม
4
น้อยกว่า 60 กรัม ถึง 55 กรัม
5
น้อยกว่า 55 กรัม ถึง 50 กรัม
6
น้อยกว่า 50 กรัม ถึง 45 กรัม
7
น้อยกว่า 45 กรัม

การตรวจสอบให้คำรับรองเครื่องคัดขนาดไข่ไก่ของ Jersey

ข้อกำหนดของเครื่องคัดไข่ไก่ตามกฎหมายชั่งตวงวัดและการตรวจสอบให้คำรับรองของหน่วยงานชั่งตวงวัดของ Jersey
รายละเอียด
Last Modified: Bebruary 2011
copyright © Northern Weights and Measures Center
  0  English Version  

  Services
  Services
  Statistic
  Logo