NVC LOGO
NWMC's Banner
หน้าหลัก

ความรู้ด้านชั่งตวงวัด

พ.ร.บ. ชั่งตวงวัด
0 มาตราชั่งตวงวัด

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า "พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๒"

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

มาตรา ๓ ให้ยกเลิก

(๑) พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พระพุทธศักราช ๒๔๖๖

(๒) พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๔๗๖

(๓) พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. ๒๔๖๖ แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๔๗๗

(๔) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๗๑ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๕

(๕) พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๖

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้

"มาตราชั่งตวงวัด" หมายความว่า หน่วยที่กำหนดให้รู้ขนาดหรืออัตราเทียบ ส่วนใด ๆ ของปริมาณต่าง ๆ

"เครื่องชั่งตวงวัด" หมายความว่า เครื่องชั่ง เครื่องตวง และเครื่องวัด

"เครื่องชั่ง" หมายความว่า เครื่องสำหรับใช้ชั่งแสดงน้ำหนัก และให้หมายความ รวมถึงตุ้มน้ำหนักที่ใช้ในการชั่งและส่วนประกอบของเครื่องชั่งที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด

"เครื่องตวง" หมายความว่า เครื่องที่มีลักษณะเป็นภาชนะสำหรับใช้ตวงแสดง ปริมาตรของสิ่งของ และให้หมายความรวมถึงส่วนประกอบของเครื่องตวงที่รัฐมนตรีประกาศ กำหนด

"เครื่องวัด" หมายความว่า เครื่องสำหรับใช้วัดแสดงปริมาณหรือหน่วยของสิ่ง ใด ๆ แต่ไม่ใช่เครื่องชั่งหรือเครื่องตวง และให้หมายความรวมถึงส่วนประกอบของเครื่องวัดที่ รัฐมนตรีประกาศกำหนด

"การให้บริการชั่ง ตวงหรือวัด" หมายความว่า การประกอบธุรกิจรับทำการชั่ง ตวงหรือวัดสินค้าของผู้อื่นเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนสินค้าที่มีลักษณะการ ประกอบธุรกิจตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

"สินค้าหีบห่อ" หมายความว่า สินค้าที่ได้บรรจุหรือมีสิ่งหุ้มห่อซึ่งเจตนาจะซื้อ ขายหรือจำหน่ายกันตามปริมาณที่บรรจุหรือหุ้มห่อไว้นั้น ไม่ว่าจะซื้อ ขายหรือจำหน่ายสิ่งที่ใช้ บรรจุหรือสิ่งหุ้มห่อด้วยหรือไม่ก็ตาม

"ผู้บรรจุ" หมายความว่า ผู้ผลิตสินค้าหีบห่อ และให้หมายความรวมถึงผู้นำเข้ามา ในราชอาณาจักรหรือผู้แบ่งบรรจุซึ่งสินค้าหีบห่อ แต่ทั้งนี้ไม่รวมถึงผู้แบ่งขายหรือจำหน่ายสินค้า จากสิ่งที่ใช้บรรจุหรือสิ่งหุ้มห่อโดยมีเจตนามิให้เป็นสินค้าหีบห่ออีกต่อไป

"สำนักงานกลาง" หมายความว่า สำนักงานกลางชั่งตวงวัด

"สำนักงานสาขา" หมายความว่า สำนักงานสาขาของสำนักงานกลาง

"พนักงานเจ้าหน้าที่" หมายความว่า ข้าราชการพลเรือนซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง ให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

"นายตรวจชั่งตวงวัด" หมายความว่า ข้าราชการพลเรือนซึ่งรัฐมนตรี แต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

"อธิบดี" หมายความว่า อธิบดีกรมทะเบียนการค้า

"รัฐมนตรี" หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และนายตรวจชั่งตวงวัด ออกกฎกระทรวงกำหนดค่า ธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัตินี้กับกำหนดกิจการอื่นและออกประกาศตามบทบัญญัติ แห่งพระราชบัญญัตินี้

กฎกระทรวงและประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้ บังคับได้

arrow arrow

Last Modified: April 2004
copyright © Northern Weights and Measures Center all rights reserved