NWMC LOGO
ตลาดเครื่องชั่งมาตรฐาน
ดำเนินโครงการโดย ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคเหนือ (เชียงใหม่)
รายชื่อตลาด

1.ตลาดศิริวัฒนา
2.ตลาดรวมโชค
Pictures
ตลาดศิริวัฒนา(กาดธานินทร์)
ตลาดศิริวัฒนา บริหารโดย ห.จ.ก.เชียงใหม่ศิริวัฒนา ตั้งอยู่ที่ ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ได้เข้าร่วมโครงการตลาดเครื่องชั่งมาตรฐาน ได้ติดตั้งเครื่องชั่งกลางไว้ให้ผู้ซื้อสินค้าตรวจสอบน้ำหนักสินค้าด้วยว่าได้ครบตามปริมาณที่ตนเองซื้อหรือไม่ เป็นจำนวนถึง 6 ที่ และผู้ขายสินค้าในตลาดสดดังกล่าวสามารถตรวจสอบเครื่องชั่งของตนเองได้ โดยเปรียบเทียบกับเครื่องชั่งกลางดังกล่าว
arrow arrow

Last Modified: February 2011
copyright © Northern Weights and Measures Center (Thailand) all rights reserved