NWMC LOGO
ตลาดเครื่องชั่งมาตรฐาน
ดำเนินโครงการโดย ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคเหนือ (เชียงใหม่)
รายชื่อตลาด

1.ตลาดศิริวัฒนา
2.ตลาดรวมโชค
Pictures
ตลาดศิริวัฒนา(กาดธานินทร์)
เจ้าหน้าที่ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคเหนือ (เชียงใหม่) กำลังทดสอบความเที่ยงตรงของเครื่องชั่งกลางของตลาดศิริวัฒนา(กาดธานินทร์) และเครื่องชั่งของผู้ขายสินค้าในตลาดทั้งหมด เพื่อมั่นใจว่าเครื่องชั่งดังกล่าวมีความถูกต้องตาม พ.ร.บ. มาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542 กำหนด
arrow arrow

Last Modified: February 2011
copyright © Northern Weights and Measures Center (Thailand) all rights reserved