NVC LOGO
NWMC's Banner
 
 

Home

มารู้จักเรา

โครงสร้างของศูนย์ฯ

บทบาทหน้าที

บริการสอบเทียบ

ประชาสัมพันธ์

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อศูนย์ฯ

ความรู้ด้านชั่งตวงวัด

 โครงการตลาดเครื่องชั่งมาตรฐาน


วัตถุประสงค์

หลักเกณฑ์ของตลาดที่เข้าร่วมโครงการ

การสมัครเข้าร่วมโครงการ

ค่าใช้จ่าย

รายชื่อตลาดที่ได้รับการรับรอง

ดาว์นโหลดเอกสารประกอบการสมัคร


วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมให้ตลาดสดมีระบบการจัดการให้ผู้ค้ามีการใช้เครื่องชั่งที่มีความเที่ยงตรงและใช้อย่างถูกต้อง

2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าในตลาดสดมีความมั่นใจในปริมาณสินค้าที่ได้รับและสามารถตรวจสอบน้ำหนักสินค้าด้วยตัวเองได้

หลักเกณฑ์ของตลาดที่เข้าร่วมโครงการ

จุดทดสอบน้ำหนัก

1. ตลาดต้องมีนโยบายและระบบการจัดการที่ให้ผู้ค้าในตลาดใช้เครื่องชั่งอย่างถูกต้อง ยุติธรรมและโปร่งใส ต่อลูกค้า

2. ผู้ค้าในตลาดทุกรายต้องใช้เครื่องชั่งที่ถูกต้องตามกฎหมายชั่งตวงวัด เช่น ที่ได้รับการรับรองจากสำนักชั่งตวงวัด หรือศูนย์/สาขาชั่งตวงวัด

3. ตลาดต้องจัดหาเครื่องชั่งกลางและพื้นที่ ที่เหมาะสม สำหรับลูกค้าชั่งตรวจสอบน้ำหนักสินค้าของตนเองที่ซื้อจากผู้ค้า

4. ตลาดต้องอำนวยความสะดวกและให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ชั่งตวงวัดในการตรวจสอบเครื่องชั่งตาม 2. และ 3.

ค่าใช้จ่าย

ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ในการสมัครเข้าร่วมโครงการ

ตลาดที่ได้รับการรับรองเป็นตลาดเครื่องชั่งมาตรฐาน

ตลาดที่ได้รับการรับรองเป็นตลาดเครื่องชั่งมาตรฐานจะได้รับประกาศนียบัตร และอนุญาตให้แสดงเครื่องหมาย"ตลาดเครื่องชั่งมาตรฐาน"ได้

รายชื่อตลาดที่ได้รับการรับรองเป็นตลาดเครื่องชั่งมาตรฐาน มีดังนี้
1. ตลาดศิริวัฒนา 193 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ประจำ 6 จุด

2. ตลาดรวมโชค 204 ม.6 ถ.เชียงใหม่ - พร้าว ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่

3. ตลาดวโรรส ถ.วิชยานนท์ ต.ช้างม่อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่

4. ตลาดต้นลำใย ถ.วิชยานนท์ ต.ช้างม่อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่

5. ตลาดประตูเมืองเชียงใหม่ ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

6. ตลาดหนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่

7. ตลาดสันป่าข่อย 218 ถ.เจริญเมือง ต.วัดเกตุ อ.เมือง จ.เชียงใหม์

8. ตลาดเมืองใหม่ 100/2 ต.เมืองสมุทร อ.เมือง จ.เชียงใหม่

9. ตลาดขะจาว ม.2 ถ.เชียงใหม่ - พร้าว ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่

10. ตลาดสันป่าตอง ม.10 ถ.เชียงใหม่ - ฮอด ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

11. ตลาดมะจำโรง ม.10 ถ.เชียงใหม่ - ฮอด ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

12. ตลาดดอกไม้ 96/9 ถ.ไปรษณีย์ ต.ช้างม่อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่

13. ตลาดแม้โจ้ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

14. ตลาดหนองดอก ถ.รอบเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน

15. ตลาดจองคำ ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

16. ตลาดเทศบาลหางดง ถ.เชียงใหม่ - ฮอด ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่

17. ตลาดเทศบาลตำบลเชียงดาว ม.6 ถ.โชตนา ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

18. ตลาดเทศบาลหนองตองพัฒนา ม.2 ถ.สันป่าตอง - ลำพูน ต.หนองตอง อ.หางดง จ.เชียงใหม่

19. ตลาดบ้านแซม ม.2 ถ.ลำพูน - ลี้ ต.ม่วงน้อย อ.ป่าซาง จ.ลำพูน

20. ตลาดสามแยกสันทราย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

21. ตลาดลำพูนจตุจักร 103 ม.18 ถ.ลำพูน - ดอยติ ต.ป่าสัด อ.เมือง จ.ลำพูน

22. ตลาดสันตับเตา 203 ม.17 ถ.ลำพูน - ลี้ ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน

23. ตลาดอินทร 228/24 ม.12 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน

24. ตลาดสดแม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

25. ตลาดสดเทศบาลตำบลวังดิน ม.4 ถ.ในตลาด ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน

26. ตลาดเทศบาลตำบลแม่แจ่ม ต.แม่แจ่ม อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

27. ตลาดเทศบาลเมืองลำพูน ถ.เทศบาล 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน

28. กาดลำพูนจตุจักร 2 ป่าเส้า ถ.ลำพูน-เชียงใหม่ 1 ต.อุโมงค์ อ.เมือง จ.ลำพูน ติดตั้ง 2 จุด

ดาว์นโหลดเอกสารประกอบการสมัคร

1. แบบฟอร์มสมัครเข้าร่วมโครงการ

Last Modified: October 2010
copyright © Northern Weights and Measures Center
 
  Services
  Services
  Statistic
  Logo
  Logo
Top of Page Top of Page