NVC LOGO
NWMC's Banner
 
 

Home

มารู้จักเรา

โครงสร้างของศูนย์ฯ

บทบาทหน้าที

บริการสอบเทียบ

ประชาสัมพันธ์

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อศูนย์ฯ

ความรู้ด้านชั่งตวงวัด

บทบาทหน้าที่

ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคเหนือ(เชียงใหม่) เป็นหน่วยงานราชการ สังกัดสำนักชั่งตวงวัด กรมการค้าภายใน มีบทบาทหน้าที่ตาม พ.ร.บ มาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542 ดังนี้

สร้างความเป็นธรรมในทางการค้า

คุ้มครองผู้บริโภค Pictures
 • กำกับดูแลการประกอบธุรกิจผลิต นำเข้า ซ่อมแซมและขายเครื่องชั่งตวงวัดรวมทั้งการประกอบการประกอบธุรกิจให้บริการชั่ง ตวง หรือวัด ซึ่งผู้ที่จะดำเนินธุรกิจดังกล่าวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และแม่ฮ่องสอน ต้องยื่นขอใบประกอบธุรกิจต่อศูนย์ชั่งตวงวัดภาคเหนือ (เชียงใหม่)

 • Pictures
 • ตรวจให้คำรับรองเครื่องชั่งตวงวัดที่ใช้ในทางพาณิชยกิจ เก็บค่าธรรมเนียม เก็บภาษี และที่ให้บริการ เช่น เครื่องชั่งในตลาดสด ร้านค้า ซุบเปอร์มาเก็ต มาตรวัดน้ำมันเชื้อเพลิงในสถานีบริการ เป็นต้น

 • สำรวจตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องชั่งตวงวัดในระหว่างการใช้งานตามข้างต้น


 • Pictures
 • ตรวจสอบการแสดงปริมาณสุทธิของสินค้าหีบห่อ และตรวจสอบความถูกต้องของปริมาณการบรรจุสินค้าหีบห่อ เช่น ที่โรงงานบรรจุ ในซุปเปอร์มาเก็ต เป็นต้น

 • คุ้มครองเกษตรกร
  เพิ่มความถี่ในการตรวจสอบเครื่องชั่งที่ใช้สำหรับรับซื้อผลิตผลทางเกษตรในฤดูซื้อขาย เป็นพิเศษ เช่น ที่
 • โรงสีข้าว
 • สถานที่รับซื้อลำไย
 • โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางเกษตร
 • สหกรณ์การเกษตร

 • ส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเป็นธรรม
  การป้องกันไม่ให้ใช้เครื่องชั่งตวงวัดเป็นเครื่องมือในการเอารัดเอาเปรียบผู้ซื้อและผู้ขาย เป็นการส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันทางการค้าอย่างเป็นธรรม

  สนับสนุนภาคอุสาหกรรม

  ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคเหนือ (เชียงใหม่) ได้ให้บริการสอบเทียบเครื่องชั่งตวงวัด เช่น เครื่องชั่ง ตุ้มน้ำหนัก เครื่องวัดอื่นๆ แก่ภาคอุตสาหกรรม หรือหน่วยงานต่างๆ ที่ต้องการใบรายงานผลการสอบเทียบเครื่องชั่งตวงวัด

  Last Modified: April 2004
  copyright © Northern Weights and Measures Center
    0  English Version  

    Services
    Services
    Statistic
    Logo
    Logo
  Top of Page Top of Page