ตรวจเครื่องชั่งร้านขายส้มเพื่อความถูกต้อง เที่ยงตรง และเป็นธรรมเทศกาลท่องเที่ยวต้อนรับลมหนาว ส้มรสชาดอร่อยของฝากยอดนิยมเมืองฝาง
คลิกที่ รูป เพื่อดูภาพ ขนาดใหญ่
คลิกที่ รูป เพื่อดูภาพ ขนาดใหญ่
      ตรวจสอบเครื่องชั่ง ณ ตลาดสันป่าสัก และตลาดหางดง (เช้า)  

    ตรวจสอบเครื่องชั่งและมาตรวัดน้ำมัน ฯ ณ พื้นที่ อำเภอลี้,บ้านโฮ่ง,เวียงหนองล่อง,ป่าซาง จังหวัดลำพูน  
คลิกที่ รูป เพื่อดูภาพ ขนาดใหญ่


งานศูนย์ชั่งตวงวัดภาคเหนือ (เชียงใหม่)

    ตรวจสอบเครื่องชั่งและมาตรวัดน้ำมัน ฯ ณ พื้นที่ อำเภอฮอด,จอมทอง,ดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่  
คลิกที่ รูป เพื่อดูภาพ ขนาดใหญ่
    ร่วมกับพาณิชย์จังหวัดลำพูนตรวจสอบเครื่องคัดลำไยและเครื่องชั่งลำไย ณ พื้นที่  จังหวัดลำพูน  
คลิกที่ รูป เพื่อดูภาพ ขนาดใหญ่
    ตรวจสอบร้านขายปลีกข้าวสาร ข้าวเหนียว ณ พื้นที่อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 2/09/2562 ณ พื้นที่  จังหวัดเชียงใหม่  
   
คลิกที่ รูป เพื่อดูภาพ ขนาดใหญ่

     เพื่อป้องกันการเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภคในสถานการณ์ข้าวเหนียวมีราคาแพงขึ้น พบว่าบางร้านยังมีการซื้อขายกันเป็นลิตร (ใช้ลิตรตวง) เจ้าหน้าที่จึงได้ยึดลิตรตวงเพื่อไม่ให้ใช้ต่อไป และได้แนะนำวิธีการขายที่ถูกต้อง คือการขายโดยวิธีชั่งน้ำหนัก (วิธีเมตริก) หากมีการใช้ลิตรตวงในการซื้อขายจะมีความผิดตาม พรบ.มาตราชั่งตวงวัด พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 5,000 บาท

    กรมการค้าภายในได้จัดโครงการผู้นำเยาวชนพิทักษ์สิทธิกรมการค้าภายในประจำปี 2562 DIT youth camp 2019 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-8 กันยายน 2562 ณ โรงแรมรัตนาปาร์ค จังหวัดพิษณุโลกโดยมีตัวแทนจากกรมการค้าภายใน ศูนย์/สำนักงานชั่งตวงวัดเขตภาคเหนือ ร่วมบรรยายความรู้เกี่ยวกับระบบงานชั่งตวงวัด และได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านชั่งตวงวัดเพื่อป้องกันการโกงเครื่องชั่ง ทั้งนี้ได้มีตัวแทนเยาวชนจาก 5 จังหวัด คือ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดพิจิตร และจังหวัดสุโขทัย รวม 150 คน เข้าร่วมโครงการดังกล่าว
     กรมการค้าภายในได้จัดโครงการผู้นำเยาวชนพิทักษ์สิทธิกรมการค้าภายในประจำปี 2562 DIT youth camp 2019 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-8 กันยายน 2562
คลิกที่ รูป เพื่อดูภาพ ขนาดใหญ่


     ตรวจสอบเครื่องชั่ง มาตรวัด และก๊าซบรรจุถัง ณ พื้นที่ อำเภอเมือง,บ้านธิ,แม่ทา และป่าซาง จังหวัดลำพูน 16 - 20/09/2562
คลิกที่ รูป เพื่อดูภาพ ขนาดใหญ่

     วันที่ 22 กันยายน 2562 นายฉัตรชัย ศักดิ์ศิลปชัย รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นประธานเปิดโครงการอบรมสัมมนาหลักสูตรการเตรียมแผนปฏิบัติงานด้านชั่งตวงวัดพื้นที่ภาคเหนือ และภาคกลาง ปีงบประมาณ 2563 ณ โรงแรมสองพันบุรี อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
คลิกที่ รูป เพื่อดูภาพ ขนาดใหญ่

       ตรวจสอบเครื่องชั่ง ณ พื้นที่ อำเภอเมือง,บ้านธิ จังหวัดลำพูน 7 - 9/10/2562
คลิกที่ รูป เพื่อดูภาพ ขนาดใหญ่

       ตรวจสอบเครื่องชั่งตวงวัด ณ พื้นที่  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 4 - 8/11/2562
คลิกที่ รูป เพื่อดูภาพ ขนาดใหญ่

คลิกที่ รูป เพื่อดูภาพ ขนาดใหญ่
    ตรวจสอบร้องเรียนเครื่องชั่งรถยนต์ ณ พื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่ 12/11/2562    ตรวจสอบเครื่องชั่งตวงวัด ณ พื้นที่ อำเภอหางดง,สันป่าตอง,แม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 11-15/11/2562


คลิกที่ รูป เพื่อดูภาพ ขนาดใหญ่

    ดูงานกระบวนการวัดความชื้นไม้ ร่วมกับ สนง.ชว.พิษณุโลก,สนง.ชว.กำแพงเพชร และ สนง.ชว.ลำปาง ณ พื้นที่ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 18-19/11/2562


คลิกที่ รูป เพื่อดูภาพ ขนาดใหญ่

    ร่วมตรวจสอบลานรับซื้อข้าวโพด กับ พาณิชย์ ฯ จังหวัดลำพูน ในเขตพื้นที่ อำเภอลี้ และตรวจสอบเครื่องชั่งตวงวัด อำเภอบ้านโฮ่ง,ทุ่งหัวช้าง,เวียงหนองล่อง,ป่าซาง จังหวัดลำพูน 9-13/12/2562


คลิกที่ รูป เพื่อดูภาพ ขนาดใหญ่

    ร่วมตรวจสอบตลาดสดและร้านทอง กับ พาณิชย์ ฯ จังหวัดลำพูน  ในเขตพื้นที่ จังหวัดลำพูน 13-16/01/2563


คลิกที่ รูป เพื่อดูภาพ ขนาดใหญ่

    ประชุมเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนประจำเดือนของจังหวัดเชียงใหม่ผู้  ในเขตพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่ 17/01/2563


คลิกที่ รูป เพื่อดูภาพ ขนาดใหญ่

    ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคเหนือ(เชียงใหม่) ได้จัดนายตรวจชั่งตวงวัดพร้อมผู้ช่วย ออกตรวจสอบเครื่องชั่งตวงวัดในเขต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 20 - 24 มกราคม 2563


คลิกที่ รูป เพื่อดูภาพ ขนาดใหญ่

    29 ม.ค.2563 ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคเหนือ (เชียงใหม่) ดำเนินกิจกรรม 5 ส. (ส.สะอาด)เพื่อลดฝุ่นละออง pm 2.5 และทำความสะอาดบริเวณโดยรอบอาคารซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากเทศบาลตำบลบ้านแม เป็นอย่างดีมาโดยตลอด

คลิกที่ รูป เพื่อดูภาพ ขนาดใหญ่

    วันพฤหัส ฯ ที่ 30 มกราคม พ.ศ.2563 ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคเหนือ (เชียงใหม่) ได้จัดอบรมสัมนา เรื่อง เตรียมความพร้อมตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับใหม่ สำหรับผู้ประกอบธุรกิจ ผลิต และซ่อม มาตรวัดปริมาตรน้ำมันเชื้อเพลิง ในเขตภาคเหนือ

คลิกที่ รูป เพื่อดูภาพ ขนาดใหญ่

    วันที่ 12-13 ก.พ.63 ตรวจสอบสินค้าหีบห่อ บจ.วนัสนันท์ และ บจ.เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง

คลิกที่ รูป เพื่อดูภาพ ขนาดใหญ่