ระบบการชั่งตวงวัด "เป็นกลไกพื้นฐาน" ที่ทำให้ระบบการค้าให้เกิดความเป็นธรรมคุ้มครองผู้บริโภค
  และทำให้เกิดการแข่งขันทางการค้าอย่างเป็นธรรม แต่ละสัปดาห์มูลค่าการซื้อขายสินค้าโดยการชั่ง ตวง วัด
  ในประเทศ ไม่น้อยกว่าหมื่นล้านบาท สำนักชั่งตวงวัดเป็นหน่วยงานหลักของประเทศไทย ที่รับผิดชอบ
  ในความเที่ยงตรงของเครื่องชั่งตวงวัด นี้กำกับดูแลระบบการชั่งตวงวัดตั้งแต่ผู้ผลิตจนถึงผู้ใช้เครื่องชั่งตวงวัด
- - - - # - - - - # - - - - # - - - - # - - -
        ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคเหนือ(เชียงใหม่) เป็นหน่วยงานหนึ่งของสำนักชั่งตวงวัด กรมการค้าภายใน
  ที่รับผิดชอบงานด้านชั่งตวงวัด เชิงพาณิชย์และให้บริการสอบเทียบเครื่องมือวัด ให้ภาคอุตสาหกรรมของภาคเหนือ

บทความสำคัญ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ความเคลื่อนไหว ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคเหนือ(เชียงใหม่)
∀∀∀∀∀

ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคเหนือ (เชียงใหม่) มีห้องปฏิบัติการทางมวลที่มาสารถให้การรับรอง
(Accredited) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ในด้านการสอบเทียบตุ้มน้ำหนัก
และเครื่องชั่ง (ตั้งแต่ปี พ.ศ.2548 และได้รับการรับรองตลอดมาจนถึงปัจจุบัน)
<<= Welcome to Nwmc =>>
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคเหนือ(เชียงใหม่)
Northern Weights and Measures Center (Ching Mai)
257 หมู่ 13 ตำบลบ้านแม  อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120
257 Moo 13 Banmae, Sanpatong, Chiangmai 50120
โทรศัพท์ 053-114-372 , โทรสาร 053-114-371
Tel.053-114-372, Fax 053-114-371