ศูนยชั่งตวงวัดภาคเหนือเชียงใหม่
Northern Weights and Measures Center (Ching Mai)
257 หมู่ 13 ตำบลบ้านแม  อำเภอสันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
257 Moo 13 Banmae, Sanpatong, Chiangmai 50120
โทรศัพท์ 053-114-372 , โทรสาร(Fax) 053-114-371