ระบบการชั่งตวงวัด "เป็นกลไกพื้นฐาน" ที่ทำให้ระบบการค้าให้เกิดความเป็นธรรมคุ้มครองผู้บริโภค
  และทำให้เกิดการแข่งขันทางการค้าอย่างเป็นธรรม แต่ละสัปดาห์มูลค่าการซื้อขายสินค้าโดยการชั่ง ตวง วัด
  ในประเทศ ไม่น้อยกว่าหมื่นล้านบาท สำนักชั่งตวงวัดเป็นหน่วยงานหลักของประเทศไทย ที่รับผิดชอบ
  ในความเที่ยงตรงของเครื่องชั่งตวงวัด นี้กำกับดูแลระบบการชั่งตวงวัดตั้งแต่ผู้ผลิตจนถึงผู้ใช้เครื่องชั่งตวงวัด
- - - - # - - - - # - - - - # - - - - # - - -
        ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคเหนือ(เชียงใหม่) เป็นหน่วยงานหนึ่งของสำนักชั่งตวงวัด กรมการค้าภายใน
  ที่รับผิดชอบงานด้านชั่งตวงวัด เชิงพาณิชย์และให้บริการสอบเทียบเครื่องมือวัด ให้ภาคอุตสาหกรรมของภาคเหนือ

บทความสำคัญ
∀∀∀∀∀

ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคเหนือ (เชียงใหม่) มีห้องปฏิบัติการทางมวลที่มาสารถให้การรับรอง
(Accredited) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ในด้านการสอบเทียบตุ้มน้ำหนัก
และเครื่องชั่ง (ตั้งแต่ปี พ.ศ.2548 และได้รับการรับรองตลอดมาจนถึงปัจจุบัน)
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคเหนือ(เชียงใหม่)
Northern Weights and Measures Center (Ching Mai)
257 หมู่ 13 ตำบลบ้านแม  อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120
257 Moo 13 Banmae, Sanpatong, Chiangmai 50120
โทรศัพท์ 053-114-372 , โทรสาร 053-114-371
Tel.053-114-372, Fax 053-114-371
ข่าวประชาสัมพันธ์
<<=   Welcome    to    Nwmc   =>>
ติดตามข่าวสารของศูนย์ชั่งตวงวัดภาคเหนือ(เชียงใหม่) หรือข่าวประกาศอื่นๆ ได้ที่
Fackbook Fanpage  https://www.facebook.com/NWMC.THAI