นายคมเพชร  สำลีเติมสิริ
ผู้อำนวยการศูนย์ชั่งตวงวัดภาคเหนือ(เชียงใหม่)
นายสราวุฒิ ทองมูล
นักวิชาการชั่งตวงวัดชำนาญการ
นายวราพงษ์  ผักกูด
นักวิชาการชั่งตวงวัดชำนาญการ
นางชญาณิศา  ณ  ลำพูน
นักวิชาการชั่งตวงวัดชำนาญการ
นายไพรโรจน์   วิจิตร์
นักวิชาการชั่งตวงวัดชำนาญการ
นายประเสริฐ  วงศ์ปัญโญ
เจ้าพนักงานชั่งตวงวัดปฏิบัติงาน
นางสาวสมบุญ   บุญอำนวย
พนักงานรักษาความสะอาด
นางโสภา  จิตนา
พนักงานธุรการ
นายชัด  วงค์วิราส
พนักงานรักษาความปลอดภัย
นายพัน  คำภีระ
พนักงานรักษาความปลอดภัย
ภาณุพงศ์  กันทา
พนักงานชั่งตวงวัด ชั้น 1
นายชุติพงศ์  โพธิ์หย่า
พนักงานชั่งตวงวัด ชั้น 1
นายภูมิเดช  จันทรังษี
พนักงานชั่งตวงวัด ชั้น 1
นางสาวแคทรียา นนทการ
พนักงานชั่งตวงวัด ชั้น 1
นางสาวกรวรรณ  ธนะหมี
พนักงานชั่งตวงวัด ชั้น 1
นายสิทธิพงศ์  ศรีแก้ว
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
นางสาวสิริลักษณ์  จันต๊ะนัง
พนักงานการเงิน
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคเหนือ(เชียงใหม่)
Northern Weights and Measures Center (Ching Mai)
257 หมู่ 13 ตำบลบ้านแม  อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120
257 Moo 13 Banmae, Sanpatong, Chiangmai 50120
โทรศัพท์ 053-114-372 , โทรสาร 053-114-371
Tel.053-114-372, Fax 053-114-371